Dywersyfikacja

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Dywersyfikacja

Dywersyfikacja (zróżnicowanie) słuzy do ograniczenia ryzyka w działalności gospodarczej i inwestycyjnej. W działalności gospodarczej redukcję ryzyka uzyskuje się poprzez dywersyfikację produktów,usług,technologii,dostawców,odbiorców, źródeł finansowania xródeł energii. Natomiast w inwestycji słuzy do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Każdą inwestycję charakteryzują dwie podstawowe mierzalne cechy: dochód i ryzyko. O ile niekwestionowaną miarą dochodu jest stopa zwrotu, to nie ma jednoznacznych konkluzji w zakresie pomiaru ryzyka. Racjonalnie postępujący inwestor powinien dążyć do jego ograniczenia. przy tej samej stopie zwrotu z inwestycji. Taką możliwość daje mu dywersyfikacja portfela inwestycyjnego.Dywersyfiacja polega na doborze do swojego portfela inwestycyjnego różnorodnych form inwestycyjnych:inwestowaniu na rynku finansowym, towarowym, nieruchomości czy innym specyficznym rynku. Jednak w inwestowaniu na tak różnorodnych rynkach problemem dla inwestora staję się horyzont czasowy, konieczność zdobycia niezbędnej wiedzy na temat poszczególnych rynków i przede wszystki płynność występujących na tych rynkach instrumentów. Dlatego większość inwestorów koncentruje swoje inwestycje na rynkach finansowych. Zasady dywersyfikacji portfela złożonego wyłącznie z akcji przedstawił William Sharpe (czytaj na stronie CAPM – model Williama Sharpe’a). Polegają one na doborze spółek o różnym współczynniku korelacji stóp zwrotu, który odgrywa kluczową rolę w redukcji ryzyka. Nie ważna jest przy tym ilość spólek w portfelu, lecz to jakie są ich współczynniki korelacji stóp zwrotu. Wynika to ze wzoru na ryzyko portfela inwestycyjnego złożonego z równych udziałów spółek (tz. prosta dywersyfikacja). W miarę zwiększania się ilości spółek, ryzyko całego portfela w coraz mniejszym stopniu zależy od ryzyka pojedynczych akcji, a w coraz większym stopniu od powiązania par akcji. Okazuje się, ze od pewnego momentu, zwiększanie liczby spółek w portfelu, nie prowadzi do spadku ryzyka. W tym przypadku zachodzi tz zjawisko przedywersyfikowania portfela, w którym koszty zwiększania liczby spółek nie zwiększają korzyści wynikających ze spadku ryzyka. Ocenia się, że liczba spółek w dobrze zdywersyfikowanym portfelu nie powinna przekraczać dwudziestu.

W dobie gloalizacji mamy do czynienia jeszcze z jednym rodzajem dywersyfikacji, tz. dywersyfikacji międzynarodowej. Występuje ona wówczas, gdy inwestujemy na rynkach zagranicznych. Kluczową rolę w analizie dochodu i ryzyka odgrywa wówczs kurs walutowy. Stopa zwrotu z takiej inwestycji będzie zależała nie tylko od stopy zwrotu wyrażonej w obcej walucie, ale także od zmiany kursu walutowego. Rośnie zatem ryzyko związane z kursem walutowym. Rekompensatą takiej dywersyfikacji jest jednak spadek ogólnego ryzyka spowodowane niską korelacją stóp zwrotu inwestycji w spółki krajowe i zagraniczne.

Zobacz także interesujące frazy:

  • dywersyfikacja portfela,
  • dywersyfikacja ryzyka,
  • dywersyfikacja dostaw gazu,
  • dywersyfikacja słownik,
  • dywersyfikacja pionowa,
  • dywersyfikacja produkcji,
  • dywersyfikacja źródeł energii,
  • dywersyfikacja dostaw,
  • dywersyfikacja działalności